۱۳۸۲/۹/۱۸

    نازنين07.gif

من از طرح نگاه تو اميد مبهمی دارم

                                      نگاهت را نگير از من که با آن عالمی دارم29.gif

07.gif   MOHAMMAD  14.gif                                       FOR                           NAZANIN 

نوشته های نازی من29.gif

خدا نگهدار23.gif

/ 1 نظر / 16 بازدید